โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร
 
ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 

ประกาศโรงเรียนประชานิเวศน์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

 
 
กำหนดการสอบ
วัดคุณภาพผู้เรียน
ปี 2559
สอบ Pre-O-Net ป.6
21 ธันวาคม 59
สอบ O-Net ป.6
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
( ไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
4 กุมภาพันธ์ 60
สอบการอ่าน ออก เขียนได้
ป.1-ป.4
23 กุมภาพันธ์ 60
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ป.2 ภาษาไทย
ป.4-ป.5 (ไทย คณิต วิทย์)
2 มีนาคม 60
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ
(์National Test:NT)

ป.3
(ความสามารถด้านภาษา
ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล )

8 มีนาคม 60
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,