โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
 
ผู้บริหาร
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์
นางศิริพร ใยดำ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวารี ศิริพร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   
นางเรืองลอง จิรชีวีวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวสุพินยา สร้อยทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com