โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559
สายชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นเตรียมประถม 133 120 253
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
142 135 277
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 125 270
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 142 284
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 138 157 295
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 148 129 277
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 127 113 240
รวม ป.1 ถึง ป.6 842 801 1643
วมทั้งหมด
975 921 1896
สรุป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com