โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
 
กรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.นางนันทา   วีระสุนทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.นางเสาวนีย์   คันธาแก้ว
กรรมการที่ปรึกษา
3.พ.อ.(พ)วิรัช   กองแก้ว
กรรมการที่ปรึกษา
4.นายวุฒิชัย    สว่างไสว
กรรมการที่ปรึกษา
5.นายปรุง   โชติช่วง
กรรมการที่ปรึกษา
6.นางสุชาดา   จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
กรรมการที่ปรึกษา
7.นางเพ็ญศรี   คงถาวร
กรรมการที่ปรึกษา
8.นายเฉลิมชัย   จีนะวิจารณะ
กรรมการที่ปรึกษา
9.นายประพนธ์   เนตรรังษี
กรรมการที่ปรึกษา
10.นายวิศาล   เครือคล้าย
กรรมการที่ปรึกษา
11.นาวาอากาศตรีสุรเดช   นภินธากร
กรรมการที่ปรึกษา
12.นางวิไลลักษณ์   นภินธากร
กรรมการที่ปรึกษา
13.นายยงยุทธ   รังฉิมานนท์
กรรมการที่ปรึกษา
14.พ.ต.อ.วัชรพงศ์   ดํารงศรี
กรรมการที่ปรึกษา
15.พญ.บุษบากร   ภัตตาตั้ง
กรรมการที่ปรึกษา
16.นายบูรณิศ  ยุกตะนันทน์
กรรมการที่ปรึกษา
17.นายปิยะชาติ   มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา
18.นายเอกวัฒน์   ลี้เทียน
กรรมการที่ปรึกษา
19.นายอมรชัย   ชัยรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา
20.นางฟองสนาน   จามรจันทร์
กรรมการที่ปรึกษา
21.นายวรวิทย์   ศรีอานันต์รักษา
กรรมการที่ปรึกษา
22.นางจิระพันธ์   สวัสดี
กรรมการที่ปรึกษา
23.นางปรีดาวรรณ   อินทวิมลศรี
กรรมการที่ปรึกษา
24.พ.อ.(พ)นคร   พูนไชยศรี
กรรมการที่ปรึกษา
25.นายสราวุธ   ดำริห์ชอบ
กรรมการที่ปรึกษา
26.นายจำเรียง    วัยวัฒน์
กรรมการที่ปรึกษา
27.นายประกิต   จิรสกุลปิติ
กรรมการที่ปรึกษา
28.นายสมศักดิ์  เหมฤดี
กรรมการที่ปรึกษา
29.นางประทุมมาศ   สิชฌนุกฤษฎ์
กรรมการที่ปรึกษา
30.นางสาวิตรี   สวัสดิผล
กรรมการที่ปรึกษา
31.นางสาวประทุม   เข็มวิลาศ
กรรมการที่ปรึกษา
32.นางมัณฑนา   จุลเสน
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com