โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th
 
กรรมการเครือข่ายผุ้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ผู้ปกครองนักเรียน
นายเขมวันต์ จันทรังษี ประธาน ชั้น ป.6
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com