โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552     
ระหว่างวันที่ 17 กันยาย 2552 - 14 พฤศจิกายน 2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรม/การแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ/ผลงาน
หน่วยงานที่จัด
1. การประกวดเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง
ประเภททีม โครงการ คนไทย...หัวใจไทย
ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

     1. เด็กหญิงณญาดา     พงษ์เพ็ชร
     2. เด็กหญิงชญานิศา     มั่นคง
     3. เด็กหญิงนิชากร     พิพิธภัณฑ์
     4. เด็กหญิงลิปิการ์     กำปั่นทอง
     5. เด็กหญิงสิมิรัน      บัวทอง
     6. เด็กหญิงปวรา     ชาญวิเศษ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร

 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,